Przejdź do treści

Rekurencja, potęgowanie i algorytm Euklidesa

Rekurencja

Znając konstrukcję pętli, łatwo jest napisać funkcję w C++, która mając dane liczby naturalne \(a\) oraz \(n\) obliczy \(a^n\):

int potega(int a, int n)
{
  int wynik = 1;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    wynik = wynik * a;
  return wynik;
}

Zobaczmy jednak, co by się stało, gdyby napisać ją w zupełnie inny sposób:

int potega(int a, int n)
{
  if (n == 1)
    return a;
  int s = potega(a, n - 1);
  return a * s;
}

Na pierwszy rzut oka zapis ten wydawać się może dziwny: definiujemy funkcję potega(), która odwołuje się sama do siebie! Kompilator C++ (a także innych języków programowania) zareaguje jednak na to polecenie tak, jak na każde "normalne" wywołanie funkcji

 • dokładnie zapamięta, w którym miejscu funkcji potega() się znajdował i jaki był stan wszystkich zmiennych,
 • skoczy do nowo wywołanej funkcji (nie zwracając uwagi, czy to ta sama, czy inna funkcja),
 • obliczy jej wartość wykonując ją wiersz po wierszu,
 • mając obliczoną wartość wstawi ją w miejsce zapisu potega(), wróci do stanu pierwotnego i będzie dalej wykonywał program.

Prześledźmy to na dwóch prostych przykładach. Jak zadziała wywołanie potega(5,2)? Najpierw sprawdzi, czy n jest równe 1 – nie jest. Potem trzeba obliczyć wartość zmiennej s przez wywołanie potega(5,1). Zapamiętujemy zatem, że byliśmy w wierszu 5 wywołania funkcji potega(5,2), aby za chwilę tam powrócić, i rozpoczynamy wykonywanie potega(5,1). To wywołanie skończy się bardzo szybko: dla niego a = 5, oraz n = 1, więc już po pierwszych dwóch wierszach wiemy, że trzeba zwrócić wartość 5.

Skoro wiemy już, że potega(5,1) = 5, wracamy z powrotem tam, gdzie byliśmy – do wiersza 5 wywołania potega(5,1). Obliczoną wartość s = 5 należy teraz domnożyć przez a i zwrócić iloczyn 25 – widzimy, że jest to właściwy rezultat działania \(5^2\).

Rozważmy teraz wywołanie potega(4,3). Potrzeba do niego obliczyć wartość potega(4,2)(a potem domnożyć ją przez 4). Wykonujemy zatem potega(4,2), w którym napotykamy na konieczność obliczenia potega(4,1). To ostatnie potrafimy obliczyć od razu: jest równe 4. Teraz w funkcji potega(4,2) wstawiamy obliczoną wartość jako s i otrzymujemy wynik funkcji 16. Wreszcie, wracamy do wiersza 5 w funkcji potega(4,3) domnażamy otrzymaną liczbę 16 przez 4 i dostajemy ostateczny wynik 64.

Wywołanie funkcji wewnątrz siebie samej nazywane jest wywołaniem rekurencyjnym, a sama technka rozwiązywania problemu przez sprowadzenie go do mniejszej, prostszej wersji tego samego problemu nazywa się rekurencją lub rekursją. Aby rekurencja mogła działać, konieczne są trzy warunki:

 • Musimy mieć pewność, że rekursja się zakończy – najczęściej sprowadza się to do faktu, że nowe wywołanie dostaje w pewien sposób "prostsze" dane. Na przykład nasze wywołanie potega(a,n) odwołuje się do potega(a,n-1), zatem zawsze zmniejsza wykładnik.
 • Musimy wiedzieć, jak z częściowego wyniku – rezultatu wywołania rekurencyjnego – otrzymać wynik, o który chodziło. W tym wypadku wiemy, jak z wartości potega(a,n-1) otrzymać potega(a,n) – wystarczy domnożyć pierwszą wartość przez a.
 • Musimy wiedzieć, jak bezpośrednio otrzymać wynik dla najprostszego przypadku, do którego prędzej czy później "dojdzie" rekurencja. Dla powyższej funkcji jest to przepis, jak postąpić dla n = 1.

Spróbujmy rozwiązać za pomocą rekursji jakiś inny problem – na przykład obliczyć funkcję silnia. Przypomnimy, że oznacza się ją symbolem wykrzyknika, a definuje nastąpująco: $ n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$. Na przykład \(3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6\). Silnię można oczywiście obliczyć prostą pętlą, można jednak też zauważyć, że zawsze zachodzi \(n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n = (n-1)! \cdot n\). To pozwala napisać taką funkcję:

int silnia(int n)
{
  if (n == 1)
    return 1;
  return silnia(n - 1) * n;
}

Szybkie potęgowanie

Wróćmy na chwilę do potęgowania. W rekurencyjnej wersji skorzystaliśmy z faktu, że aby obliczyć \(a^n\), wystarczy mieć \(a^{n-1}\), a następnie domnożyć je przez \(a\). Można w tej obserwacji pójść dalej – dla parzystych \(n\), liczba \(a^n\) jest kwadratem \(a^{n/2}\), na przykład liczbę \(2^{12}\) można otrzymać, podnosząc do kwadratu liczbę \(2^6\). Zmieńmy zatem trochę zachowanie programu programu w przypadku parzystego wykładnika:

int potega(int a, int n)
{
  if (n == 1)
    return a;
  if (n % 2 == 0)
  {
    int s = potega(a, n / 2);
    return s * s;
  } else
  {
    int s = potega(a, n - 1);
    return a * s;
  }
}

Ta wersja ma wprawdzie dłuższy kod, ale znacznie przewyższa poprzednią pod względem efektywności działania. Aby na przykład obliczyć potega(2,20), wywoła potega(2,10), potem potega(2,5), potega(2,4), potega(2,2) i wreszcie potega(2,1). Z każdym wywołaniem (poza ostatnim) związana jest jedna operacja mnożenia, zatem osiągniemy wynik wykonując tylko 5 (zamiast 20) mnożeń. Różnica ta staje się jeszcze bardziej widoczna dla dużych wykładników: dla n = 1000 wykonamy zaledwie kilkanaście mnożeń, zamiast tysiąca.

Można pokusić się o dokładniejsze oszacowanie czasu działania algorytmu. Dla uproszczenia pozostańmy przy liczeniu wyłącznie tego, ile wykonaliśmy mnożeń, jako że innych operacji jest mniej–więcej tyle samo w programie. To z kolei zależy od tego, ile było wywołań rekurencyjnych – na każde wywołanie przypada jedna operacja mnożenia. Każde następne wywołanie ma wykładnik albo dwa razy mniejszy (jeśli \(n\) było parzyste), albo o jeden mniejszy (dla \(n\) nieparzystych) od poprzedniego, jednak ten drugi przypadek - przejście od \(n\) do \(n-1\) nie może zdarzyć się dwa razy z rzędu. Jeśli bowiem \(n\) było nieparzyste, to \(n-1\) będzie parzyste, i następne wywołanie podzieli wykładnik przez 2.

Widać więc, że każde jedno lub dwa kolejne wywołania zmniejszają wykładnik \(n\) dwukrotnie. Wiemy z poprzedniej lekcji, że liczbę \(n\) można dzielić przez 2 dokładnie \(\lceil \log_2 n \rceil\) razy, zanim osiągniemy 1. A zatem w tym wypadku wywołań będzie co najmniej \(\lceil \log_2 n \rceil\), a co najwyżej \(2 \cdot \lceil \log_2 n \rceil\). Jako że logarytm jest bardzo wolno rosnącą funkcją – co omawialiśmy na poprzedniej lekcji – różnica w szybkości działania naszego nowego programu w porównaniu ze starą wersją dla dużych wykładników \(n\) będzie ogromna. Dlatego ten algorytm nazywa się najczęściej szybkim potęgowaniem (funkcjonuje też nazwa potęgowanie binarne).

Największy wspólny dzielnik

Bardzo znanym problemem algorytmicznym jest obliczenie największego wspólnego dzielnika dwóch podanych liczb. Formalnie: mając dane dwie liczby naturalne \(a\) i \(b\), znaleźć największą liczbę \(d\) dzielącą obie. Jednym z możliwych podejść do tego zagadnienia, czasem spotykanym w szkołach, jest rozkład obu liczb na czynniki pierwsze, a następnie wzięcie wspólnych elementów tych rozkładów. Z punktu widzenia algorytmiki jednak sposób ten jest wyjątkowo niefortunny, rozkład na czynniki jest (jak przekonamy się za parę lekcji) dość trudnym obliczeniowo zadaniem. Praktycznie niemożliwe – przy obecnym stanie wiedzy ludzkości – jest rozłożenie w rozsądnym czasie dużej liczby na czynniki pierwsze, za to największy wspólny dzielnik można obliczyć bardzo szybko, dzięki algorytmowi znanemu jako algorytm Euklidesa.

Algorytm Euklidesa opiera się na bardzo prostej obserwacji: jeśli jakaś liczba \(d\) dzieli dwie liczby \(a\) i \(b\), dzieli też ich różnicę \(a - b\). Jest też w pewnym sensie odwrotnie – jeśli wspólny dzielnik mają \(b\) oraz \(a - b\), posiada go z całą pewnością także \(a\). To oznacza, że zamiast liczb \(a\) i \(b\) możemy równie dobrze wziąć \(a - b\) oraz \(b\). Na przykład, jeśli szukamy wspólnego dzielnika dla pary (39,65) możemy zamiast tych dwóch liczb wziąć 65-39 = 26 oraz mniejszą z dwóch liczb 39. Parę (39,26) w ten sam sposób sprowadzamy do (26,13), potem do (13,13) i ewentualnie do (13,0). Największy wspólny dzielnik liczby i zera to zawsze ta sama liczba – wiemy zatem, że wynik wynosi 13. Ten sposób postępowania można oczywiście zaprogramować za pomocą pętli. Zwróćmy jednak uwagę, że rekursja pasuje tu wręcz idealnie: potrafimy sprowadzić zadanie do prostszego (parę \((a,b)\) do pary \((b,a-b)\)), wiemy jak z "pośredniego" wyniku otrzymać "końcowy" (największy wspólny dzielnik jest po prostu taki sam), oraz wiemy, jak obsłużyć przypadek końcowy (dla pary \((a,0)\) wynikiem jest \(a\)). Implementacja rekurencyjna okazuje się zatem bardzo prosta:

int nwd(int a, int b)
{
  ... // tu jeszcze czegoś brakuje!
  if (b == 0)
    return a;         // jeśli jedną z liczb jest zero, wynik to druga liczba
  return nwd(b, a - b);     // wynik dla (a, b) jest taki sam, jak dla (a - b, b)!
}

Niestety, program w tej wersji nie zadziała jeszcze poprawnie – tak naprawdę nie chcemy odejmować \(b\) od \(a\), tylko mniejszą z liczb od większej. Bardzo łatwo jednak poprawić algorytm, aby upewnić się, że zawsze a jest większe, zaś b mniejsze, po prostu zamieniając liczby miejscami w razie potrzeby:

int nwd(int a, int b)
{
  if (a < b)
    swap(a, b);
  if (b == 0)
    return a;
  return nwd(b, a - b);
}

Algorytm daje już dobre wyniki, ale może się zdarzyć, że będzie działał powoli: na przykład dla pary (10003, 4) będzie 2500 razy odejmował mniejszą liczbę od większej. Aby tego uniknąć, zauważmy, że wynikiem wielokrotnego odejmowania mniejszej liczby \(b\) od większej \(a\), jest ostatecznie reszta z dzielenia \(a\) przez \(b\) (w wyżej wymienionym przykładzie widzimy, że po odjęciu 4 odpowiednią liczbę razy od 10003 otrzymamy 3 – taki sam wynik, jak gdybyśmy od razu podzielili z resztą 10003 przez 4). Zamiast więc liczyć kilka razy różnicę \(a-b\), można od razu przeskoczyć parę kroków zastępując różnicę przez wspomnianą resztę:

int nwd(int a, int b)
{
  if (a < b)
    swap(a, b);
  if (b == 0)
    return a;
  return nwd(b, a % b);
}

Jak szybko działa ten algorytm? Przy każdym wywołaniu rekurencyjnym liczba \(a\) (większa) jest zastępowana liczbą \(a \% b\), która jest od niej (co nietrudno pokazać) przynajmniej dwukrotnie mniejsza. Wiemy zatem, że każde wywołanie zmniejsza przynajmniej dwukrotnie jedną z liczb. Nie może być zatem więcej niż \(\log a + \log b\) wywołań (bo nie może być więcej niż \(\log a\) zmniejszeń \(a\) i \(\log b\) zmniejszeń \(b\)). Zatem odpowiedź poznamy po logarytmicznej (a więc bardzo niewielkiej) liczbie kroków.

Zadania

Krokodyle

Wesoła małpka