Przejdź do treści

Pierwszy program w C++

Materiały

Dla nauczyciela

Materiał dla nauczyciela

Dla ucznia

Pierwszy program w C++ (MAIN2)

Wczytywanie, wypisywanie (MAIN2)

Zmienne (MAIN2)

Zadania

Zadanie 1. Bond

Poniżej widzisz kod programu, który na ekranie wypisuje komunikat: "HELLO WORLD!". Zmodyfikuj treść programu tak, aby wypisywał w pierwszej linii komunikat "My name is Bond.", zaś w drugiej "James Bond.".

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "HELLO WORLD!";
    return 0;
}

Wejście

Twój program nie powinien oczekiwać żadnych danych.

Wyjście

W pierwszej linii wypisz komunikat: "My name is Bond.", zaś w drugiej "James Bond.".

Wskazówka

W podanym jako przykład kodzie zmień odpowiednio wypisywane słowo. Pamiętaj o endl na końcu wypisywanego komunikatu!

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 2. Klasy

W liceum w Bajtomiu przyjęto nowych uczniów do trzech klas pierwszych. Zapamiętaj liczby uczniów w każdej klasie, a później je wypisz.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się trzy liczby całkowite \(a\), \(b\) oraz \(c\) (\(1 \leq a, b, c \leq 50\)), odpowiednio liczba uczniów w klasie \(a\), \(b\) i \(c\).

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia wypisz liczby uczniów w klasach \(a\), \(b\) i \(c\). W kolejnych trzech liniach wypisz nazwy klas (mała litera) oraz (po odstępie) liczbę uczniów w każdej z klas.

Przykład

Wejście Wyjście
12 34 23 12 34 23
a 12
b 34
c 23
Wskazówka

Do wczytania liczb koniecznie użyj zmiennych typu int. Litery w C++ reprezentujemy za pomocą apostrofu, na przykład: 'a'.

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 3. Obwód trójkąta

Dla danych długości boków trójkąta oblicz jego obwód.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się trzy liczby całkowite \(a\), \(b\) i \(c\) (\(1 \leq a, b, c \leq 10^9\)) – długości boków trójkąta. Możesz założyć, że z podanych długości boków zawsze będzie można zbudować trójkąt.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia wypisz długość obwodu trójkąta o zadanych długościach boków.

Przykład

Wejście Wyjście
4 3 2 9
Wskazówka

Do obliczenia sumy koniecznie użyj zmiennej typu long long.

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 4. Stopnie

Napisz program, który dla podanej temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza. Możesz wykorzystać wzór: °C = \(\frac{5}{9} \cdot\) ( °F – \(32\) ).

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą \(f\) (\(–459 \leq f \leq 10^9\)) – temperaturę w stopniach Fahrenheita.

Wyjście

Na wyjściu wypisz temperaturę w stopniach Celsjusza zaokrągloną do \(2\) miejsc po przecinku.

Przykład

Wejście Wyjście
32 0.00
Wskazówka

W tym zadaniu koniecznie użyj typu zmiennoprzecinkowego, takiego jak double lub float. Zwróć uwagę na fakt, że 5/9 w C++ jest równe 0. Lepiej będzie zapisać to wyrażenie jako 5.0/9.0.

Wskazówka

Żeby zaokrąglić liczbę zmiennoprzecinkową przy wypisywaniu, warto użyć polecenia setprecision, dostępnego w iomanip. Dla przykładu: cout << fixed << setprecision(3) << x << endl; wypisze zmienną x zaokrągloną do 3 miejsc po przecinku.

Sprawdź kod na Szkopule